Ağrı deneyimini bir hastaya açıklama temeline dayanan ve bu sayede ağrı ve özürlülüğü azaltmayı amaçlayan yeni bir tedavi tekniğidir. Ağrı deneyimini ve ardındaki nörofizyolojik süreci açıklamaya yönelik olan bu eğitim, araştırmacı ve klinisyenler tarafından araştırılan ve uygulanan bir yöntemtir.

Biyopsikososyal modele göre, kronik ağrının oluşumundaki risk faktörleri arasında psikososyal faktörler de yer alır. Güncel araştırmalar ağrı tedavilerinde, eşlik eden psikososyal faktörleri kontrol altına almak ve hastalar için uzun vadeli sonuçları iyileştirmek için konvansiyonel tedavilerin yanında kognitif ve davranışsal tedavileri de önermiştir. Ağrı eğitimi, ağrıyı tüm boyutlarıyla ele aldığı ve hastaların bilgi düzeyi ve davranışlarını değiştirmeyi hedeflediği için, bilişsel odaklı tedaviler kategorisinde yer alır. Bu eğitimlerde, ağrının yeniden kavramsallaştırılması hedeflenir. Temel olarak, ağrı kaynağının, lokal doku hasarından ziyade merkezi sinir sisteminin hipersensitizasyonu olduğu konusunda hastalar ikna edilmelidir.

Ağrı eğitimi, birebir, grup ya da online olarak gerçekleştirilebilir. Eğitimler. hastanın var olan fizyoterapi programından önce ya da sonra planlanabilir. Eğitimi basitleştirmek ve hasta düzeyine indirebilmek için çeşitli metafor ve hikayeler kullanılır. Eğitimlerde, özel olarak hazırlanmış görsellerden (figürler, grafikler, posterler) yardım alınabilir. Klinikte en çok birebir eğitimler tercih edilmiştir. Ancak, uygulama süreleri, hastanın diğer tedavi programlarıyla uyumuna ve terapistin tercihine göre farklı şekillerde planlanabilir.  Eğitimlerde, bir sonraki seansa geçmeden önce, daha önce yapılan seanslardaki hedeflenen bilgi ve adaptif inanışlar sorgulanmalı ve ilerleme bu sonuçlara göre gerçekleşebilir.

Ağrı eğitimi fibromiyalji, kronik boyun ağrısı, kronik bel ağrısı gibi farklı kronik ağrı sendromlarının tedavisinde kullanılmış ve etkinliği gösterilmiştir (23,95,96). KBA olan hastalarda NAE’nin, ağrıda ve korku kaçınma ve inanışlarında azalma, fiziksel performans ve yaşam kalitesinde artma gibi olumlu sonuçları olduğu gösterilmiştir.